Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
saahara
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viashowmeheaven showmeheaven
saahara

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

Reposted fromcarre carre viashowmeheaven showmeheaven
saahara
Za­pyta­no mnie kiedyś po czym poz­naję miłość.

Po tym, że wal­czyłabym o niego bar­dziej niż o siebie i ufam mu bar­dziej niż sobie.
Bo już nie umiałabym inaczej. Nie pot­rze­buję i nie chcę inaczej.
saahara
Ko­bieta dziw­na to tak nap­rawdę ko­bieta wyjątko­wa, unikatowa. 
saahara
Sza­tan chce, byśmy żyli jak­by nig­dy nic, Bóg - jak­by zaw­sze coś.
— znalezione
Reposted byamoniak amoniak
saahara
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Gombrowicz
Reposted fromjaciebiebardziej jaciebiebardziej
saahara
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaehh ehh
saahara
8499 27ef
Reposted byfrittatensuppenotgiveup
saahara
8484 102e
saahara
8460 5196 650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl